ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Zakres tematyczny

  1. Nowe formy współdziałania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przedsiębiorcami, płatnikami składek i innymi podmiotami przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i komunikacji elektronicznej (e-składka, e-ZLA), ZUS jako innowacyjna instytucja zaufania publicznego.
  2. Rozwijanie wspólnych inicjatyw dla współwykonawców zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych –współdziałanie ZUS w organizowaniu przedsięwzięć poświęconych promowaniu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród przedsiębiorców; propagowanie wiedzy o prawach i zadaniach obowiązkach płatników składek, właściwym ustawodawstwie dla osób wykonujących prace poza terytorium RP.
  3. Dobrowolne formy spłaty zadłużenia – umowa o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek, umowa o rozłożenie należności na raty; przejrzyste gospodarowanie środkami publicznymi.
  4. Uruchamianie nowych usług dla klientów (promowanie usług oferowanych przez ZUS dla przedsiębiorców; e-składka – nowy wymiar rozliczeń z ZUS; e-ZLA połączony ze świadczeniami krótkoterminowymi).
  5. Kreatywny przedsiębiorca (aktywne kreowanie kierunków zmian i rozwiązań dla przedsiębiorców i przez przedsiębiorców, społeczne i psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości).
  6. Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (relacje przedsiębiorców z interesariuszami zewnętrznymi, mechanizmy integracji aspektów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz związanych z prawami człowieka w przedsiębiorstwie-organizacji).
  7. Funkcjonowanie MSP w Polsce i UE (wyzwania makrootoczenia, kierunki zmian i trendy, aspekty przedsiębiorczości).
  8. Marketing relacji w biznesie (kształtowanie i zarządzanie relacjami w biznesie, procedury i narzędzia kształtowania relacji, procesy współdziałania przedsiębiorstw z pracownikami i innymi grupami interesariuszy, narzędzia komunikacji marketingowej w kształtowaniu relacji).